content - php

Information till dig som skall lära dig mer om CTG- och fosterövervakning

Undervisningsdelen i programmet är uppdelat i fyra kapitel som kan läsas i ordningsföljd eller i den ordning som du väljer. Varje kapitel är uppdelat i ett antal underkapitel. Du kan nå varje underkapitel antingen från en pop-up meny i varje kapitelöverskrift eller i menyn som avslutar varje underkapitel, och läsa dem i den följd du väljer. Undervisningsdelen innehåller bilder (varav vissa är animerade och rör sig när du klickar på dem) och klipp från CTG-registreringar (som du kan scrolla fram och tillbaka) som illustrationer till texten.

I slutet av varje kapitel finns instuderingsfrågor som du kan besvara för att försäkra dig om att du uppfattat texten korrekt och för att förbereda dig inför kunskapskontrollen. Svaren till instuderingsfrågorna hittar du i menyn till vänster.

I träningsdelen av programmet finns övningsfall med frågor och svar i bedömning och tillämpning av CTG. Du kan träna på övningsfallen i den ordning som du själv önskar. Det finns ingen medveten skillnad i svårighetsgrad mellan de olika fallen.

Kunskapskontrollen
Kunskapskontrollen består av en teoridel och 5 slumpade patientfall med CTG-registreringar och tillhörande frågor som besvaras sekventiellt.
De 5 patientfallen måste utföras i en följd och avslutas vid ett och samma inloggningstillfälle till kunskapskontrollen.

Det finns inga begränsingar i antalet försök att genomföra kunskapskontrollen.
Du väljer själv när du vill göra kunskapskontrollen.
Du kan till och med börja med att göra kunskapskontrollen för att se vilken kunskapsnivå du har.

Klinikledningen kan välja att arrangera kunskapskontrollen som ett ”körkortsprov” för CTG-bedömning, och kommer i så fall att ta del av ditt resultat i kunskapskontrollen. Varje klinikledning avgör själv hur man vill använda sig av möjligheterna som en web-baserad kunskapskontroll medger.

För programmets vetenskapliga innehåll ansvarar SFOG:s och SBF:s gemensamma expertgrupp, bestående av obstetrikerna Malin Holzmann och Maria Jonsson samt barnmorskan Susanne Albertsson.

Programmet ägs av Landstingens ömsesidiga Försäkringsbolag och tillhandahålls kostnadsfritt för Sveriges förlossningskliniker. Kliniker och utbildningsanstalter kan fritt skriva ut texter och bilder i programmet för användning i arbetet och undervisningen men innehållet får inte användas av de som får tillgång till det i kommersiellt syfte.
T.ex. får konsultfirmor inte använda programmet eller delar av dess innehåll i sitt arbete och inte heller andra programproducenter.

Delar av utbildningen innehåller upphovsrättskyddat material.
Copyright © Neoventa Medical AB 2009.

Användningen av programmet är till största delar självförklarande. Om du har frågor eller synpunkter på programmet klicka på Kontakt i vänstermenyn och maila oss ditt ärende.


Huvudmannen för www.ctgutbildning.se, författare, redaktörer och övriga inblandade gör sitt bästa för att informationen på www.ctgutbildning.se är uppdaterad, korrekt och i överensstämmelse med den medicinska vetenskapens ståndpunkt. Den medicinska vetenskapen utvecklas dock ständigt. Nya forskningsrön ändrar medicinsk behandling dagligen. Det kan därför inte garanteras att informationen vid varje tillfälle uppfyller ovan nämnda krav. Det kan inte heller garanteras att informationen är fri från skrivfel eller textbortfall.

Läkare och barnmorskor skall själva värdera informationen på www.ctgutbildning.se och vid behov bekräfta informationen med andra källor innan den används som vägledning vid medicinsk rådgivning, behandling eller bedömning. Detta gäller särskilt CTG-tolkning.
Informationen på www.ctgutbildning.se är av utpräglad fackmannamässig karaktär och riktar sig till svenska läkare och barnmorskor. Den är anpassad till svenska förhållanden och bygger på svenska riktlinjer.

Informationen på www.ctgutbildning.se skall inte användas av andra än läkare och barnmorskor. Informationen är av generell karaktär och skall inte ersätta egen bedömning, behandling eller rådgivning av läkare och barnmorskor. Blivande föräldrar uppmanas att inte förlita sig på informationen på www.ctgutbildning.se utan istället konsultera läkare eller barnmorska.

Enskilda läkares eller barnmorskors texter är endast uttryck för respektive läkares eller barnmorskas uppfattning och skall inte uppfattas som konsensusdokument vid
bedömningar av indikationer och kontraindikationer för behandling.

Huvudmannen, författare, redaktörer och övriga inblandade åtar sig inget ansvar för att bedömningar m.m. i enlighet med informationen i programmet ger det resultat som angivits. Inte heller åtar man sig något ansvar gentemot tredje man för skada som uppstår som en följd av bedömningar m.m. i enlighet med informationen.

Huvudmannen förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till www.ctgutbildning.se.  contentRight - php