content - php

Frågefacit - instuderingsfrågor

special blue
Fosterfysiologi

1. Beskriv kortfattat gasutbytet mellan mamma och foster!
Mammans blod transporteras till placenta via aorta, a. iliaca och a. uterina. Det arteriella blodet transporteras vidare genom placenta i ett stort antal spiralartärer som mynnar direkt i intervillösa rummet. Navelsträngen grenar ut sig på placentas fetala yta i den så kallade korionplattan. Från dessa kärl går grenar ner i placentas vävnad. I de finaste delarna av korionvilli finns ett kapillärnät med tunna väggar som möjliggör utbyte av gas och transport av näring mellan moderns och fostrets blod. Efter utbytet av gas och näring transporteras det nu syrerika blodet tillbaka till fostret via navelvenen. På mammans sida leder venösa kärl syrefattigt blod tillbaka till mammans cirkulationssystem.

2
. Cirkulationshastigheten är hög i placenta. Hur stor är genomblödningen per minut?
Cirka 500 ml/minut.

3
. Beskriv fostercirkulationen kortfattat?
Efter gasutbytet i placenta transporteras blod med hög syrehalt och låg koldioxidhalt till fostret via navelvenen. Det mesta av det syresatta blodet shuntas till den övre kroppshalvan och de högst prioriterade organen: fostrets hjärta och hjärna, resten blandas med syrefattigt blod i den nedre kroppshalvan. Syre används i fostrets vävnader för att producera energi, som därefter används för tillväxt och aktivitet. Det syrefattig blodet transporteras tillbaka till placentan via navelartären.

4. I navelsträngen som förbinder fostret med placenta finns 3 navelkärl. Vilka? 
Två artärer som transporterar det syrefattiga blodet från fostret till placentan och en navelven som transporterar det syresatta blodet från placentan till fostret. 

5. Mängden fostervatten varierar under graviditeten och når sitt maximum vid 38-39veckor. Hur stor är mängden fostervatten vid den graviditetslängden?
Cirka 1000 ml.

6. Vilken är placentas är viktigaste uppgift?
Gasutbytet mellan foster och mamma, att fungera som fostrets lunga.

7. Fostret eftersträvar att öka blodtrycket vid hypoxi, varför?
För att maximera blodflödet och därmed gasutbytet i placenta.

8. Vilken syremättnad har navelartärblodet?
Cirka 25%

9. Vilken syremättnad har navelvensblodet?
Cirka 75%

10. Vilka slaggproduker bildas vid en aerob metabolism?
Koldioxid och vatten.

11. Vilken slaggprodukt bildas vid en anaerob metabolism?
Laktat.

12. Vid hypoxi kan fostret komplettera sin aeroba metabolism med vad?
Anaerob (icke syreberoende) metabolism.

13. Det autonoma nervsystemet har en dominerande roll när det gäller att styra förändringar i hjärtfrekvensen. Vilka är huvudkomponenterna i det autonoma nervsystemet?
Sympatikus och parasympatikus.

14. Vad leder aktivering av parasympatikus till t.ex. vid tryck mot ögonbulben?
Bradykardi

15. Vad leder en aktivering av sympatikus till?
Takykardi

16. Vid kontraktion pressas fostret neråt i bäckenet och det uppstår tryck mot fostrets huvud. Vad kallas den decelerationen som då kan uppkomma?
 Uniform tidig deceleration.

17.
Uniforma sena decelerationer är patologiska och är generellt ett tecken på hypoxi. Hur och varför utlöses uniforma sena decelerationer?  
Uniforma sena decelerationer utlöses via en vagal reflex och medieras via kemoreceptorer. Hjärtfrekvensen sjunker samtidigt som syrehalten minskar.

18. Vad är den vanligaste orsaken till variabla decelerationer?
Navelsträngskompression

19. Vad kännetecknar en variabel deceleration?
Snabb och uttalad slagförlust.

20. Vad betyder hypoxemi?
Sjunkande syremättnad i artärblodet.

21.
Hur definieras hypoxi?
Låg syremättnad i perifer vävnad.

22. Vad innebär asfyxi?
En generell syrebrist som påverkar de centrala organen med risk för sviktande organfunktion.

23.
Nämn fyra försvarsmekanismer som fostret använder för att hantera en minskad syretillförsel!
Effektivare syreupptag, minskad aktivitet och tillväxt, insöndring av stresshormoner, omfördelning av blodflödet, anaerob metabolism.

24. Hur uppstår en respiratorisk acidos?
Respiratorisk acidos uppstår genom ansamling av koldioxid vid bristande placentagenomblödning.

25. Hur uppstår metabolisk acidos?
Metabolisk acidos uppstår vid otillräcklig syretillförsel till vävnaden.


special green
Metoder för övervakning

1. Vad menas med dubbla auskultationer?
Man auskulterar både direkt efter en kontraktion och i värkpaus då det finns möjlighet att identifiera eventuella decelerationer som är sena i förhållande till kontraktionen.

2. Innan en CTG-registrering påbörjas bör man alltid lyssna med Pinard's stetoskop. Varför ?
För att verifiera fosterljuden och utesluta mammapuls.

3. Var placerar du tokometer dosan så att kontraktionerna registreras på bästa möjliga sätt?
Där uterus har som mest muskelmassa d.v.s. upp mot fundus.

4. Var placerar du ultraljudsdosan vid extern registrering ?
På fostrets ryggsida efter auskultation.

5. Nämn två orsaker till dålig signalkvalitet!
TENS och fetala hjärtarytmier

6. Kan du nämna tre felkällor vid extern fosterljudsregistrering?
Störningar kan ge upphov till artificiell variabilitet med risk för att variabiliteten överskattas. Ultraljudsdosan riktas mot mammans blodkärl och man kan få in mammapuls. Dubblering av hjärtfrekvensen vid bradykardi och halvering av hjärtfrekvensen vid takykardi.

7. Vid intern fosterljudsregistrering behövs en elektrod som fästs på föregående fosterdel efter vattenavgång. Man kan då med stor exakthet fånga varje enskilt hjärtslag. Vilket intervall utnyttjar man i fostrets EKG?
R – R – intervallet

8. Beräkning av Montevideoenheter är ett sätt att försöka kvantifiera uterusaktiviteten. Vad är patologiskt?
Över 250 ME

9. Hur lång bör en CTG registrering vara för att bedöma fostrets status, värkaktiviteten etc?
Minst 20 minuter

10. När bör du vara extra observant på att Du kanske har fångat in mammapuls istället för fosterpuls?
Vid låg basal hjärtfrekvens och en acceleration vid varje kontraktion.  Man bör då verifiera fosterhjärtfrekvensen ev. med ultraljudsundersökning.


special orange
Klassificering och tolkning

1. Kontinuerlig CTG-övervakning tillämpas ofta under förlossningens slutskede. Varför?
Utdrivningsskedet är den period då hypoxi oftast tillstöter.

2. Vid tolkning av CTG bedöms fem variabler. Vilka?
Basal hjärtfrekvens, variabilitet, accelerationer, decelerationer och värkregistrering.

3. Vad är normal basalhjärtfrekvens i fullgången tid?
110-160 slag/min.

4. Vad innebär en s.k. floating baseline?
Fostret strävar efter att upprätthålla en jämn och stabil baslinje i sin hjärtfrekvens. Vid en ”floating baseline” svävar baslinjen upp och ner och kan ibland vara svårdefinierat och ett oroande tecken.

5. Vid en akut hypoxi är takykardi en försvarsmekanism. Varför?
Fostret ökar hjärtminutvolymen för att kompensera bristen på syre.

6. Ange tre orsaker till takykardi!
Feber (infektion eller förhöjd temperatur t ex pga vätskebrist eller efter EDA), hög puls hos mamman, läkemedelsbetingat (tokolytika). Mer sällsynta orsaker är fetal hypoxi och fetal anemi.

7. Hur definieras bradykardi?
En bradykardi är en hjärtfrekvens under 110 slag/minut som pågår längre än 10 minuter.

8. Vad kallas en nedgång i hjärtfrekvens under 110 slag/minut som varar mer än 2-3 minuter men normaliseras inom 10 minuter?
En förlängd deceleration eller bradykardi-episod.

9. Hur definieras variabilitet?
Det är amplituden i variationerna kring den basala hjärtfrekvensens bandbredd.

10. Vad menas med korttidsvariabilitet?
Korttidsvariabilitet är variationen i slag till slag intervallet mellan två hjärtslag.

11. Vad bör du överväga att göra vid misstanke om nedsatt variabilitet?
Man bör alltid använda intern registrering med skalpelektrod. 

12. Vad är normal variabilitet?
Mellan 5-25 slag/min.

13. Vad kallas ett CTG mönster med en variabilitet på är mer än 25 slag/minut?
Saltatoriskt mönster.

14. När förekommer ett sinusoidalt mönster?
Vid svår anemi hos fostret orsakad av t.ex. immunisering, blödning eller tvillingtransfusion. Mönstret kan också ses vid asfyxi.

15. Hur definieras en acceleration?
En ökning av hjärtfrekvensen på minst 15 slag/minut under minst 15 sekunder.

16. Decelerationer delas upp i två huvudtyper. Vilka?
Uniforma och variabla decelerationer.

17. Hur klassificeras intrapartalt CTG med repetitiva variabla decelerationer med duration på mindre än 60 sekunder; som normal, avvikande eller patologisk?
Normalt CTG.

18. Vad karakteriserar en uniform deceleration?
En uniform deceleration karakteriseras av ett rundat, likartat utseende och sällan uttalad amplitud. 
  
19. Vad karakteriserar en variabel deceleration?
En variabel deceleration karakteriseras av varierat utseende och snabb och uttalad amplitud.

20. Hur benämns en variabel deceleration med en duration över 60 sekunder?
Komplicerad variabel deceleration.

21. Vad kallas ett vågliknande mönster som ofta associeras med fetal anemi?
Sinusoidalt mönster.

22. Vad är kombinerade decelerationer främst orsakat av?
Överstimulering med oxytocin.

23. Vilka parametrar bedömer du vid värkregistrering?
Frekvens, duration och basaltonus.

24. Hur många kontraktioner anses patologiskt under en 10 minuters period?
Sex eller fler under en 10-minuters period.

25. Termen ”preterminalt mönster” har tidigare använts och talar för att fostret har en etablerad hypoxi. Vilken CTG-parameter var avgörande för termen och på vilket sätt?
Ett preterminalt CTG-mönster innebar upphävd eller i det närmaste upphävd variabilitet med eller utan decelerationer.

26. Ange fem faktorer som är viktiga att bedöma och dokumentera vid riskbedömning av patienten!
Anamnes, förlossningsförlopp, värkintensitet, CTG mönster och tid.  För detta krävs god signalkvalitet på CTG och reagera när info är tillräcklig.


special purple
Klinisk tillämpning

1. Gasutbytet mellan mamma och foster reduceras under korta perioder i samband med varje kontraktion. Hur många sekunder behöver i regel fostret mellan varje kontraktion för att återhämta sig från det minskade gasutbytet?
60 till 90 sekunder

2. Hur många kontraktioner per 10 min bör inte överskridas för bibehållen placentafunktion under värkarbetet?
Fem eller färre kontraktioner / tio minuter

3. Vad är det ett tecken på när fostret kan skifta mellan olika vakenhetsgrader?
Fostret visar att det centrala nervsystemet är intakt och fungerar väl.

4. Bradykardi kan vara en reaktion på en plötsligt uttalad hypoxi. Nämn några tänkbara orsaker!
Uterusruptur, placentaavlossning, navelsträngsprolaps, eller eklampsi.

5. Vad kan orsaka en bradykardi som utlöses av en vagal reflex?
Tryck mot ögonbulben.

6. Vad kan en förhöjd hjärtfrekvens orsakas av?
Förhöjd temperatur, läkemedel (betareceptoreragonister), tillfälligt ökad fosteraktivitet och hypoxi.

7. Vilken klinisk handläggning rekommenderas vid takykardi?
Utesluta feber hos modern, kontinuerlig CTG-övervakning vid i ett övrigt normalt CTG, om hjärtfrekvensen överstiger 170-180 slag/min bör man överväga skalpblodprov.

8. Vilken klinisk handläggning rekommenderas vid bradykardi?
Åtgärda bakomliggande orsak, avsluta eventuellt oxytocindropp, lägga patienten i vänster sidoläge, eventuellt ge betareceptorstimulerande läkemedel, VU för att utesluta navelsträngsprolaps, om hjärtfrekvensen inte normaliseras inom 10 minuter bör man förlösa, omedelbar förlossning om bradykardi med nedsatt variabilitet uppträder efter ett sedan tidigare patologiskt CTG.

9. Vilket är det allra allvarligaste CTG-mönstret?
Total avsaknad av variabilitet med eller utan decelerationer, (tidigare benämnt preterminalt mönster).

10. Hur handläggs ett CTG-mönster med upphävd variabilitet?
Omedelbar förlossning.

11. Vad kan ett saltatoriskt mönster bero på?
Navelsträngskompression med blodtrycksförändringar och adrenergt påslag hos fostret, hög sympatikustonus av andra skäl t.ex. smärta och hypoxi.

12. Vad orsakar uniforma sena decelerationer?
Uniforma sena decelerationer förekommer vid tillstånd med försämrad placentacirkulation.

13. Vilken klinisk handläggning rekommenderas vid uniforma sena decelerationer?
Uniforma sena decelerationer måste alltid ses som ett allvarligt tecken och bör ge anledning till en noggrann analys av den kliniska situationen och av CTG mönstrets olika parametrar.

14. Vad orsakar variabla decelerationer?
Kompression av navelsträngen, ökat tryck mot fostrets ögonglober i deflektionsläge ofta i samband med vattenavgång, vid oligohydramnios.

15. Vilken klinisk handläggning rekommenderas vid variabla decelerationer?
Vaginal undersökning för att utesluta navelsträngsprolaps, ändra moderns läge, avbryta oxytocindropp vid tecken på överstimulering, överväga skalpblodprov, eventuellt amnioninfusion.

16. Hur definieras en förlängd deceleration?
En tillfällig nedgång i hjärtfrekvensen som varar i mer än tre minuter och som sedan återgår till normal frekvens, senast inom 10 minuter.

17. Är det meningsfullt att ta ett skalpblodprov i en akut situation som en förlängd deceleration?
Nej, men det kan vara befogat efter upprepade förlängda decelerationer eller om det föreligger kvarstående avvikelser i CTG-mönstret efter en förlängd deceleration.

18. Vilka parametrar skall uppfyllas för att decelerationen skall definieras som en kombinerad deceleration?
Varje komponent i decelerationen skall ha en slagförlust på mer än 15 slag/minut och en duration på mer än 15 sekunder.

19. Nämn tre läkemedel som kan påverka CTG-mönstret?
Kortikosteroider ger en ökad hjärtfrekvens under det första dygnet. Betareceptoragonsiter kan ge takykardi. Sedativa och hypnotika kan ge sjunkande basalfrekvens och nedsatt variabilitet och avsaknad av accelerationer.

20. Vilka typer av decelerationer kan du se vid överstimulering med oxytocin?
Uniforma sena, variabla komplicerade, kombinerade, förlängda decelerationer och bradykardi.

21. Om mamman är rejält smärtpåverkad bör hennes puls och blodtryck kontrolleras. Varför?
Takykardi hos fostret kan orsakas av att mamman känner stark smärta och har förhöjd puls.

22. Om mamman tar ett varmt bad eller dusch i smärtstillande syfte kan fostret reagera med takykardi. Hur lång tid efter avslutat bad eller dusch bör fostrets basalhjärtfrekvens vara tillbaka inom normala gränser?
Efter cirka 40 minuter.

23. Nämn sex faktorer hos fostret som kan påverka CTG-mönstret!
Korioamnionit, fetal anemi, akut fetal blödning, tryck mot ögonbulben, benign vagal reflex, sömnperiod, hypoxi, prematuritet, förhöjd sympatikustonus, fosterhjärtarytmier.

24. Hur ofta bör ett skalpblodprov upprepas om ett avvikande eller patologiskt CTG-mönster kvarstår?
Var 20:e - 30:e minut. Skalpblodprov ger en ögonblickbild.

25. Hur påverkas svaret på ett laktatprov av tillblandning av fostervatten?
Förhöjd laktatkoncentration

26. Nämn de åtgärder som rekommenderas vid misstanke om fosterpåverkan. Nämn stegen i rätt ordning!
Rekommenderad handläggning i ordningsföljd:
1. Lägg modern på vänster sida.
2. Behandla eventuellt blodtrycksfall och hypovolemi.
3. Stäng av eventuellt oxytocindropp, ge eventuellt
    Betareceptorstimulerande läkemedel.
4. Ta eventuellt blodprov från fostret för laktat eller pH och syra-basstatus.
5. Om risken för fostret bedöms som stor trots vidtagna åtgärder bör man
    förlösa patienten snarast.contentRight - php