Välkommen till vår ambulansteamutbildning

Välkommen till ambulansteamutbildning.se!

Ambulansteamutbildning

Utbildningens mål är att, genom att förmedla kunskaper i hur ambulansteam kan arbeta, höja kvalitet och säkerhet i svensk ambulanssjukvård.

Ambulansteamutbildning.se är utvecklat från Säker Traumavård, ett samarbete mellan 18 professionsföreningar, 3 kvalitetsregister och Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag). En grupp författare från Säker Traumavård har samarbetat med en grupp från Region Skånes prehospitala verksamhet.

Lycka till med lärandet, med teamarbetet och med omhändertagandet av patienten!